RODO

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników szkoleń specjalistycznych jest Pharma Review Spółka  z o.o. z  siedzibą w Warszawie ul. Rozłucka 12/15 Warszawa. KRS 0000523489, NIP: 5223013545 REGON:147081912.
 2. Odbiorcą podanych danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, firmowego adresu email, służbowego  nr telefonu, informacji o zatrudnieniu, będą osoby zatrudnione w Pharma Review Spółka z o.o. wykonujące obsługę organizacyjno – zarządczą szkoleń w imieniu Spółki.
 3. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom z jakimi  Pharma Review Spółka z o.o. zawarła umowę o współpracy, ale tylko i wyłącznie w zakresie realizowanej usługi organizacji i realizacji szkoleń dla pełnej jej kompleksowości i odpowiedniego, aktualnego  standardu wiedzy merytorycznej.  
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływy okresu archiwizacji, regulowanej odrębnymi przepisami prawa w zakresie sporządzania, przetwarzani i archiwizacji dokumentacji szkoleniowej/nadającej kwalifikacje jak i dokumentacji finansowo – księgowej.
 6. Każdy klient/uczestnik korzystający ze szkoleń Pharma Review Spółka  z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdy klient/uczestnik korzystający ze szkoleń Pharma Review Spółka z o.o. ma prawo wniesienia skargi do Krajowego Urzędu Nadzoru i Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 8. Podanie danych osobowych jest wymagane dla uczestnictwa w szkoleniu. W przypadku nie wyrażenia  zgody  i niepodania danych osobowych usługa nie może zostać zrealizowana.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych Pharma Review Spółka z o.o. w razie potrzeby skierowania oferty handlowej/marketingowej  do konkretnej grupy osób po uprzednim uzyskaniu na to zgody.
 10. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania/przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do Pharma Review Spółka z o.o. za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ochronadanych@pharmareview.info

 

Pharma Review Spółka  z o.o.  – Administrator Danych Osobowych                                Warszawa, 21 maja 2018 r.

 

„Deklaracja Kierownictwa Spółki  PHARMA REVIEW Spółka z o.o. dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonej działalności ”

PHARMA REVIEW Spółka z o.o.  wobec rosnącej wartości informacji, szczególnie danych osobowych, jest świadoma wagi zagrożeń związanych z procesem przetwarzania danych.

PHARMA REVIEW Spółka z o.o. deklaruje podejmowanie systematycznych działań celem zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji, których wystąpienie może prowadzić do utraty poufności, integralności i rozliczalności danych, a w szczególności do udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym, uszkodzenia lub zniszczenia.

Dla gwarancji powyższej deklaracji Spółka dąży do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji poprzez:

 1. Potwierdzenie potrzeby ochrony informacji, a w szczególności danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 2. Zapewnienie wsparcia dla inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 3. Zapewnienie zasobów potrzebnych dla wdrażania wymaganych zabezpieczeń.
 4. Zapewnienie działań na rzecz kształtowania świadomości pracowników co do ważności i rangi przetwarzanych danych w tym danych osobowych.

Deklaruje, iż niniejsza polityka będzie skutecznie realizowana i systematycznie weryfikowana na rzecz zapewnienia należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych w tym systematycznego doskonalenia w tym obszarze.

Zarząd i kierownictwo Spółki

Warszawa, marzec 2018r.

Newsletter

Kontakt

W czym możemy pomóc?

Jeżeli mają Państwo pytania lub są zainteresowani otrzymywaniem informacji o organizowanych przez nas spotkaniach, zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy: